القائمة الرئيسية

الصفحات

Каталитична имунотерапия за рак: Наночастиците действат като изкуствени ензимиТеоретично нашата имунна система би могла да открие и убие раковите клетки. За съжаление, туморите са добре въоръжени за борба с тези атаки. Въпреки съвременното лечение на рак, метастазите и рецидивите остават 

основен проблем. Повишаването на антитуморен имунитет сега може да стане възможно благодарение на наночастиците от меден телурид, които имитират ензимите, особено при светлинно облъчване NIR-II. Това индуцира оксидативен стрес в туморните клетки, намалявайки техния имуносупресивен статус и предизвиква възпалителни процеси, както китайските учени съобщават в списанието Angewandte Chemie.


Така наречените наноензими са горещи кандидати за лечение, наречено каталитична имунотерапия. Тези наночастици имат структури, напълно различни от биологичните ензими, но имитират каталитичната активност на ензимите. Приготвят се по-лесно от естествените ензими, както и са по-евтини и по-стабилни.

Изследователи, работещи с Wansong Chen и You-Nian Liu от Централния Южен университет (Чанша, Хунан, Китай), сега въведоха нов наноензим: медни телуридни наночастици (Cu2-xTe), имитиращи дейността на ензимите глутатион оксидаза и пероксидаза. Активността на този наноензим се дължи 

на медните йони, които преминават между две окислителни състояния. Субстратът е глутатион, антиоксидант, който се намира в значително по-високи концентрации в туморните клетки, отколкото в здравите. Ето защо наноензимите са активни само в туморните клетки. В допълнение, те поглъщат NIR-II светлина (близка до инфрачервена светлина с дължина на 

вълната между 1000 и 1350 nm), причинявайки нагряването на тяхната местна среда. Този ефект силно повишава ензимоподобната активност на наноензимите. При лечението, NIR-II облъчването може да се прилага селективно върху тумора.

Експерименти в туморно-клетъчни култури и с мишки, носещи тумори, показаха, че използването на наноензимите и NIR-II облъчването задейства цяла каскада от клетъчни отговори, които значително увеличават окислителния стрес в тумора, което в крайна сметка води до клетъчна смърт. В същото време се повдига потискането на имунологичните процеси в микросредата около тумора. Вместо това се освобождават вещества, които 

насърчават възпалението и се задейства имунен отговор. Това се подкрепя от повишената концентрация на ефекторни Т клетки, наблюдавана от изследователите. Така имунната система е в състояние да се научи да се защитава от метастази и да изгради "имунологична памет", за да предотврати рецидиви.
Reactions:

تعليقات

التنقل السريع